Tablica X przykazań

PL:

Tablica X Przykazań (ok. 1490)

Autor nieznany, tempera na podłożu dębowym, wym.: 298 x 225 cm.

Tablica przedstawia Dekalog, który rozpoczyna się w strefie pod baldachimem.

I. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.

II. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.

III. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

IV. Czcij ojca swego i matkę swoją.

V. Nie zabijaj.

VII. Nie kradnij.

VI. Nie cudzołóż.

VIII. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

IX. Nie pożądaj żony bliźniego swego.

X. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Wszystkie przedstawienia są podzielone na dwie części. Z lewej strony zilustrowane jest postępowanie zgodne z przykazaniem, natomiast z prawej jego naruszenie. W każdej scenie ukazane zostały dwie grupy ludzi, którym towarzyszą anioł lub diabeł. Tablica pełniła funkcje dydaktyczne. W jej dolnej części znajduje się inskrypcja, która opisuje cel fundacji. Jest to fragment z Ewangelii Mateusza (19,17): „Vis ad vitam ingredi, serva mandata”

– „A jeśli chcesz wejść do żywota, zachowuj przykazania”.

ENG:

The Table of Ten Commandments (about 1490)

Unkown author, tempera on a oak substrate, dim.: 298 x 225 cm.

The table presents the Decalogue which begins in the area under the canopy.

 I. You shall have no other gods before me.

II. You shall not take the name of the Lord your God in vain.

III. Remember to keep holy the Lord’s Day.

IV. Honor your father and your mother.

V. You shall not kill.

VII. You shall not steal.

VI. You shall not commit adultery.

VIII. You shall not bear false witness against your neighbor.

IX. You shall not covet your neighbor’s wife.

X. You shall not covet your neighbor’s goods.

All paintings are divided into two parts. On the left side the proper behavior is shown, while on the right the wrong one. In each scene there are two groups of people, accompanied by an angel or a devil. The board had didactic functions. At the bottom there is an inscription that describes the purpose of the foundation. This is a fragment from the Gospel of Matthew (19:17): “Vis ad vitam ingredi, serva mandata” – “If you want to enter life, keep the commandments.”