Salvator Mundi

PL:

Rzeźba Chrystusa Salvatora Mundi (1520-1525)

Mistrz Paweł, drewno lipowe złocone i polichromowane, wym.: wys. 224 cm.

Na podstawie opisu Georga Frisha z 1698 roku wiadomo, że figura była częścią zespołu rzeźb, umieszczonych przy północno-zachodnim filarze w prezbiterium. Nad Chrystusem znajdowała się figura Boga Ojca w otoczeniu czterech aniołów. Rzeźby te zaginęły.

Figura jest ponadnaturalnej wielkości, jej wysokość wynosi 224 cm. Zbawiciel ubrany jest w złotą tunikę z niebieską podszewką, zakończoną na dole ciemnobłękitną bordiurą i ozdobioną inskrypcją napisaną gotycką minuskułą o treści: „Król Królów i Pan Panów” Ap 19,16 („ein koninck der konighe ein here der hirschenden Apoc XIX c.”). Prawa ręka uniesiona jest w geście błogosławieństwa, lewą Chrystus podtrzymuje kulę ziemską, której górna część pokryta jest pagórkami i warownymi grodami z kościołami. Rzeźba została wykonana z trzech głównych kloców drewna lipowego.

ENG:

The Sculpture of Christ Salvator Mundi (1520-1525)

Master Paul, gilded and polychrome lime wood, dim.: height 224 cm.

Based on a description by Georg Frish from 1698, it is known that the figure was a part of a group of sculptures located at the north-west pillar in the presbytery. Above Christ there was a figure of God the Father surrounded by four angels. These sculptures have been lost.

The figure is of supernatural size, its height is 224 cm. The Savior is dressed in a gold tunic with a blue lining, ending at the bottom with a dark blue border and decorated with an inscription written in a Gothic minuscule reading: “King of Kings and Lord of Lords” Rev 19.16 (“ein koninck der konighe ein here der hirschenden Apoc XIX c.”). The right hand is raised in a gesture of blessing, the left hand is supporting the globe, the upper part of which is covered with hills and fortified castles with churches. The sculpture is made of three main blocks of lime wood.