Sąd Ostateczny

PL:

Kopia obrazu „Sąd Ostateczny” (XIX w.)

Tempera, olej na desce, wym.: z ramami 259 x 350 cm.

Tryptyk „Sąd Ostateczny” to dzieło artysty niemieckiego pochodzenia Hansa Memlinga. Namalował je w Brugii w latach 1467-1471 na zamówienie Angelo di Jacopo Tani, kierownika brugijskiej filii banku Medyceuszów. Tryptyk był przeznaczony do opactwa Badi Fiesola koło Florencji.  Do Gdańska trafił jako łup wojenny. W 1473 r. gdański kaper Paul Beneke dowodzący karawelą „Peter von Danzig” zdobył galerę św. Mateusz/św. Andrzej, na której pokładzie transportowany był tryptyk. Postanowiono go przekazać do Kościoła Mariackiego. Dzieło próbowali pozyskać cesarz Rudolf II z dynastii Habsburgów oraz car Rosji Piotr I, który chciał, aby je oddać w ramach kontrybucji. Ołtarz opuścił Gdańsk dopiero w 1807 roku po zdobyciu Gdańska przez wojska napoleońskie. Był prezentowany w Luwrze, następnie w  1815 roku przewieziono go do Berlina. Do Gdańska wrócił dwa lata później.  Pod koniec  II wojny światowej został wywieziony do Niemiec, skąd trafił do Ermitażu (St. Petersburg). Zwrócono go w 1956 roku.  Od tego czasu jest przechowywany w Muzeum Narodowym w Gdańsku. 

Tryptyk przedstawia wizję Sądu Ostatecznego. W centrum znajdują się Chrystus, Maria,
św. Jan Chrzciciel, dwunastu apostołów i aniołowie z narzędziami męki Pańskiej. Pod nimi św. Archanioł Michał waży dusze. Na prawo od niego stoją zbawieni, którzy podążają
w stronę św. Piotra i aniołów do bram świątyni symbolizującej raj. Po lewej ukazano potępionych w piekielnych czeluściach.

Dzieło oryginalne posiada ruchome skrzydła, na których zostali namalowani Angelo Tani
i jego żona Caterina Tanagli. Para klęczy na tle posągów Marii z Dzieciątkiem i
św. Archanioła Michała.                                                                                        
 

ENG:

The copy of the painting “The Last Judgment” (XIX c.)

Tempera, oil on board, dim.: with frames 259 x 350 cm.

“The Last Judgment” triptych is the work of Hans Memling, a German artist. He painted it in Bruges in the years 1467-1471 commisioned by Angelo di Jacopo Tani, the head of the Medici bank branch in Bruges. The triptych was intended for the abbey of Badi Fiesola near Florence. It came down to Gdańsk as a war booty. In 1473, Gdańsk privateer Paul Beneke, who commanded the caravel “Peter von Danzig”, captured the gallery of St. Matthew /
St. Andrew, on which the triptych was transported. Then it was transferred to St. Mary’s Church. The work was demanded by the emperor Rudolf II of the Habsburg dynasty and Russian Tsar Peter I, who wanted it to be given to him as part of the contribution. The altar left Gdańsk only in 1807 after the capture of Gdańsk by the Napoleonic army. It was presented at the Louvre, then in 1815 it was transported to Berlin. It returned to Gdańsk two years later. At the end of World War II, it was taken to Germany, from where it ended up in Hermitage (St. Petersburg). It was returned in 1956. Since then, it has been stored
at the National Museum in Gdańsk.

The triptych presents a vision of the Last Judgment. In the center you can see Christ, Mary, St. John the Baptist, twelve Apostles and angels with some tools of Lord’s Passion. Underneath, St. Archangel Michael weighs the souls. On his right are the saved who are walking towards St. Peter and the angels at the sanctuary gates symbolize Heaven. The left shows the damned in the hell’s depths.

The original work has movable wings which presents Angelo Tani and his wife Caterina Tanagli. The couple is kneeling in front of the statues of Mary with Child and St. Archangel Michael.