Ołtarz św. Doroty

PL:

Ołtarz św. Doroty (ok. 1435 r.)

Warsztat angielski, warsztat gdański, drewno polichromowane i złocone, relief alabastrowy, wym.:
91 x 480 cm; predella: drewno dębowe polichromowane i złocone, wym.: 68 x 34 x 180 cm.

Ołtarz jest poliptykiem z ruchomymi skrzydłami bocznymi. Część centralną i skrzydła boczne zdobią płytki alabastrowe, które przedstawiają (od lewej): św. Jana Chrzciciela, Zwiastowanie, Hołd Trzech Króli, Zmartwychwstanie, Wniebowstąpienie, Koronację Marii, św. Jana Ewangelistę. Skrzydła boczne są malowane, zawarto w nich sceny z życia św. Doroty oraz innych męczennic. W awersie lewego zewnętrznego skrzydła przedstawiona została św. Agata w kotle z olejem, w rewersie namalowano dwóch diakonów z monstrancją. W następnym skrzydle widoczne jest obcięcie piersi św. Agaty. W awersie prawego zewnętrznego skrzydła zilustrowane zostało ścięcie św. Katarzyny. Rewers zdobi scena cudu z różami, przez który doszło do nawrócenia pisarza Theopilusa przez św. Dorotę. W ostatnim skrzydle widoczna jest scena zburzenia ołtarza pogańskiego bożka przez anioła, dzięki interwencji św. Katarzyny.

Predella ołtarza również powstała w latach 30. XV w. Na ścianie frontowej została namalowana scena Zwiastowania NMP z prorokami Balaamem (z lewej) i Izajaszem (z prawej). W rewersie namalowano Głowę Chrystusa w nimbie krzyżowym typu veraikon.

ENG:

The Altar of St. Dorothea (around 1435)

English workshop, Gdańsk workshop, polychrome and gilded wood, alabaster relief, dim.: 91 x 480 cm; predella: polychrome and gilded oak wood, dim.: 68 x 34 x 180 cm.

The altar is a polyptych with movable side wings. The central part and side wings are decorated with alabaster plates, which present (from left): St. John the Baptist, Annunciation, Homage of the Magi, Resurrection, Ascension, Coronation of Mary, St. John the Evangelist. The side wings are painted, they contain scenes from the life of St. Dorothea and other martyrs. On the obverse of the left outer wing there is St. Agatha in a cauldron with oil, on the reverse there are two deacons with a monstrance. On the next wing, there is a cutting of the breast of St. Agatha scene. On the obverse of the outer right wing, the beheading of St. Catherine. The reverse is decorated with a miracle scene with roses, through which the writer Theopilus was converted by St. Dorothea. On the last wing, there is a scene of the altar of a pagan god being demolished by an angel thanks to the intervention of St. Catherine.

The predella of the altar was also built in the 30s of the 15th century. The scene of the Annunciation to the Blessed Virgin Mary and the prophets Balaam (left) and Isaiah (right) was painted on the front wall. On the reverse, the head of Christ is painted in the cruciform halo in a veraikon-type.

MODEL 3D: