Malowidła Ścienne

PL:

Malowidła ścienne (ok. 1420-1430)

Malowidło temperowe na pobiale wapiennej, powierzchnia całkowita ok. 87 m2.

Malowidła zostały odsłonięte w latach 80. XX wieku. W niszy od dołu widoczne są: Trójca Święta, Ostatnia Wieczerza, Modlitwa w Ogrójcu, Pojmanie, Chrystus przed Arcykapłanem, Chrystus przed Piłatem, Obnażenie z szat, Chrystus przed Herodem, Cierniem ukoronowanie, Biczowanie, Niesienie krzyża, Ukrzyżowanie, Zdjęcie z krzyża, Złożenie do grobu, Zmartwychwstanie i prawdopodobnie Zstąpienie do otchłani. Na dole,  przy ołtarzu  na ścianie południowej niszy znajduje się niezidentyfikowany święty. Po lewej stronie na szkarpie widoczny jest św. Jakub Większy, a nad nim scena Sądu Ostatecznego. Z prawej, na ścianie pomiędzy wnęką a ścianą południową znajduje się św. Jodok.

ENG:

Wall paintings (about 1420-1430)

Tempera painting on limestone whitewash, total area approx. 87 m2.

The paintings were unveiled in the 1980s. In the niche from below, you can see: the Holy Trinity, the Last Supper, Prayer in the Garden of Gethsemane, Arrest, Christ before the High Priest, Christ before Pilate, Stripping of garments, Christ before Herod, Crowning with Thorns, Flagellation, Carrying the Cross, Crucifixion, Removal from the Cross, Deposition to the tomb, the Resurrection and possibly the Descent into the abyss. At the bottom, next to the altar on the southern wall of the niche, there is an unidentified saint. On the left side of the buttress there is St. James the Greater, and above him the scene of the Last Judgment. On the right, on the wall between the recess and the south wall, there is St. Judoc.