Kaplica Św. Jerzego

PL:

Kaplica św. Jerzego

To dawna kaplica cechu szewców, która istniała przed przebudową na kościół halowy. Początkowo była dedykowana św. Janowi Chrzcicielowi i św. Jakubowi Starszemu.
W 1423 roku został wstawiony do niej ołtarz cechu. Pod koniec XV wieku (1495 r.) kaplica była własnością burmistrza Georga Bucke, rajcy Georga Mandt i mieszczanina Johanna Stutte. Następnie należała do wielu gdańskich rodzin. W XIX wieku stała się własnością kościoła. W XVI wieku zaczęto ją nazywać kaplicą św. Jerzego obok chrzcielnicy. Do 1552 roku codziennie Mszę św. odprawiał w niej jeden kapłan. Później była przede wszystkim miejscem pochówku. Od XVIII wieku nazywano ją także kaplicą Salvatora
(od namalowanego w niej obrazu). Odgradzała ją XVIII wieczna krata, która uległa zniszczeniu w 1945 roku.

Pieta (ok. 1400 r.)

Wapień miękki, polichromowany, złocony, wym.: wys. 145 cm.

Jest to rzeźba pełnoplastyczna należąca do typu tzw. Pięknych Piet. Przedstawia Marię siedząca na tronie, podtrzymującą ciało Chrystusa. Postacie są bliskie naturalnej wielkości.

Miejsce powstania Piety nie zostało ustalone. Według jednej z teorii rzeźba może pochodzić z kaplicy zamku krzyżackiego w Gdańsku. Według innej od początku stanowiła element wyposażenia kościoła, kilkakrotnie zmieniając w nim miejsce ekspozycji.

ENG:

St. George’s Chapel

This is the former chapel of the shoemakers’ guild which had existed before it was converted into a hall church. Initially, it was dedicated to St. John the Baptist and St. James the Elder. In 1423, a guild altar was inserted into it. At the end of the 15th  century (1495), the chapel was owned by the mayor Georg Bucke, councillor Georg Mandt and burgher Johann Stutte. Later it belonged to many families from Gdańsk. In the 19th century it became the property of the church. In the 16th century, it began to be called the chapel of St. George by the baptismal font. Until 1552, a daily Mass was celebrated there by one priest. Later, it was primarily a burial place. From the 18thcentury it was also called the Salvator Chapel (from the painting in it). It was separated by an eighteenth-century grating, which was destroyed in 1945.

Pieta (around 1400)

Soft, polychrome, gilded limestone, dim.: 145 cm high.

It is a full-plastic sculpture belonging to the so-called Beautiful Piet type. It depicts Mary sitting on the throne, supporting the body of Christ. The figures are close to life size.

The place where Pieta was created has not been established. According to one theory, the sculpture may have come from the chapel of the Teutonic castle in Gdańsk. According to another, it was a part of the church’s furnishings from the very beginning, changing the place of its exhibition several times.

MODEL 3D: