Kaplica Św. Elżbiety

PL:

Kaplica św. Elżbiety

Pierwszy ołtarz wstawiono do kaplicy około 1390 roku (zachowany do dziś i obecnie znajdujący się w Muzeum Narodowym w Gdańsku). W 1441 roku gdańszczanka Metze Bierhals przekazała prawa własności do kaplicy wdowie Elżbiecie Hildebrand van Elsen. Wówczas wyposażenie kaplicy stanowiły: kielich, mszał, ornaty, srebrny krzyż, srebrne i cynowe ampułki oraz liczne utensylia mszalne. W następnych latach kaplica należała do rodzin pochodzących z Torunia i Elbląga. W XVI wieku jej patronem był również późniejszy biskup chełmiński i warmiński, przyjaciel Mikołaja Kopernika Tidemann Giese. Msze w obrządku katolickim odprawiano do 13 października 1564 roku. Do 1695 roku kaplica służyła już głównie celom grzebalnym. W wieku XVIII wymalowano w niej osiem, nie zachowanych do dziś obrazów o tematyce biblijnej oraz przechowywano kilka ornatów, relikwiarz, mszał oraz przybory liturgiczne – dar Korduli Feldstete. Ostatnim właścicielem kaplicy w 1763 roku stała się rodzina Berendt.

Tryptyk Ukrzyżowania (ok. 1490-1500 r.)

Warsztat pomorski, drewno, wym.: szafa główna 134 x 105,8 cm x 22 cm; skrzydła 113,3 x 51,7 cm (prawe), 113,4 x 53,7 cm (lewe).

W centrum znajduje się rzeźbiona scena Ukrzyżowania Chrystusa. W awersie skrzydeł widoczne są następujące sceny: Umywanie rąk, Niesienie krzyża (po lewej), Chrystus w otchłani oraz Zmartwychwstanie (po prawej). W rewersie skrzydeł namalowani zostali czterej Ewangeliści: św. Jan z orłem, św. Łukasz z wołem, św. Mateusz z uskrzydlonym człowiekiem i św. Marek z lwem.

Predella (1435-1440 r.)      

Warsztat gdański, tempera na podłożu drewnianym, wym.: 67,5 x 240,2 x 48,5 cm.

Na ścianie frontowej widoczne są trzy przedstawienia: w centrum Ostatnia Wieczerza, po lewej Tronująca NMP oraz św. Hieronim po prawej.

Skrzydła ołtarza św. św. Szymona i Judy Tadeusza (1480/1490 r.)

Warsztat gdański, tempera na desce, wym.: 185,9 x 59,5 cm (prawe skrzydło ), 189,5 x 60,2 cm (lewe skrzydło).

Z ołtarza zachowały się jedynie skrzydła. Gdyby retabulum było zamknięte widoczne byłyby następujące sceny: Szymon i Juda Tadeusz pokonują dwóch babilońskich czarodziei oraz Pokłon Trzech Króli (w lewym skrzydle), Męczeństwo Szymona i Judy Tadeusza oraz Ostrzeżenie Trzech Króli (w prawym skrzydle). Po otwarciu ukazałaby się sceny: Zaślubiny Marii i Boże Narodzenie (lewe skrzydło) oraz Nawiedzenie i Obrzezanie (w prawym skrzydle).

ENG:

St. Elizabeth’s Chapel

The first altar was inserted into the chapel around 1390 (preserved to this day and currently located in the National Museum in Gdańsk). In 1441, Metze Bierhals from Gdańsk transferred the ownership of the chapel to the widow Elizabeth Hildebrand van Elsen. At that time, the chapel was equipped with: a chalice, missal, chasubles, a silver cross, silver and tin ampoules and also numerous Mass utensils. In the following years, the chapel belonged to families from Toruń and Elbląg. In the 16th century, its patron was also the later bishop of Chełmno and Warmia, a friend of Nicholas Kopernik, Tidemann Giese. Masses in the Catholic rite were celebrated until October 13, 1564. Until 1695, the chapel was used mainly for burial purposes. In the 18th century, eight biblical paintings were painted in it, and several chasubles, a reliquary, a missal and liturgical accessories – a gift from Kordula Feldstete – were kept. The Berendt family became the last owner of the chapel in 1763.

The Crucifixion Triptych (c. 1490-1500)

Pomeranian workshop, wood, dim.: main part 134 x 105,8 x 22 cm; wings 113.3 x 51.7 cm (right),
113.4 x 53.7 cm (left).

In the centre there is a carved scene of Christ’s Crucifixion. The following scenes are visible on the obverse of the wings: Christ before Pilate, carrying the cross (left), Christ in the abyss and resurrection (right). On the reverse of the wings, four evangelists are painted: St. John with an eagle, St. Luke with an ox, St. Matthew with the winged man and St. Mark with a lion.

Predella (1435-1440)

Gdańsk workshop, tempera on a wooden base, dim.: 67,5 x 240,2 x 48,5 cm.

Three scenes are visible on the front wall: the Last Supper in the centre, the Throne of the Blessed Virgin Mary on the left and St. Jerome on the right.

Wings of Sts Simon and Jude altar (1480/1490)

Gdańsk workshop, tempera on a board, dim.: 185.9 x 59.5 cm (right wing), 189.5 x 60.2 cm (left wing).

Only the wings of the altar have survived. If the retable were closed, the following scenes would be visible: Simon and Jude Thaddeus defeating two Babylonian wizards and Adoration of the Magi (in the left wing), the Martyrdom of Simon and Jude Thaddeus and the Warning of the Magi (in the right wing). After opening, scenes would appear: Marriage of Mary and the birth of Jesus (left wing) and Visitation and Circumcision (right wing).