Kaplica Św. Anny

PL:

Kaplica św. Anny

Piękna Madonna Gdańska (I poł. XV w.)

Madonna z Dzieciątkiem, wapień, wym.: 198 cm, podstawa 60 x 40 cm. Retabulum, ok. 1515-1520, warsztat gdański, drewno dębowe i lipowe, polichromowane i złocone, wym.: 260 x 90 x 60 cm.

Do 1877 roku rzeźba wraz z szafą ołtarzową stały w południowej części prezbiterium,
w pobliżu ołtarza głównego. Następnie została przeniesiona do kaplicy św. Rajnolda, gdzie znajdowała się do II wojny światowej. Pochodzi z drugiej generacji Pięknych Madonn. Stylistycznie nawiązuje do typu praskośląskiego, ale również to typów franko-flamandzkiego
i francuskiego. Madonna ma delikatne rysy, ubrana jest w czerwoną suknię zakrytą niebieskim płaszczem ze złotą lamówką i rozetami. Kształt kompozycji oparty jest na literze „C”.

Szafa stanowi tło Madonny. Tylna ściana jest nieruchoma, pozostałe są przymocowane do niej na zawiasach i tworzą sześć skrzydeł. Jest ozdobiona promienistą glorią, wieńcem różanym składającym się sześćdziesięciu trzech róż, pomiędzy którymi znajduje się siedem medalionów ze scenami pasyjnymi. Z lewej od dołu są to: Ostatnia Wieczerza, Modlitwa
w Ogrójcu, Biczowanie, Cierniem ukoronowanie, Obnażenie z szat, Ukrzyżowanie, Opłakiwanie oraz ósmy umieszczony w przykryciu z przedstawieniem św. Trójcy. Po bokach klęczą zwróceni w stronę Maryi duchowni oraz przedstawiciele różnych grup i stanów społecznych. Wyżej znajdują się święci w półpostaci: biskup bez atrybutów i św. Franciszek ze stygmatami i krzyżem. Malowane skrzydła zdobią motyw Ecce Homo oraz wizerunki świętych – św. Klary, św. Antoniego Padewskiego, św. Brygidy, św. Elżbiety, św. Katarzyny Szwedzkiej oraz św. Bernardyna z Sieny.

Różaniec złożony z siedmiu tajemnic był znany szczególnie wśród franciszkanów i brygidek. Powstanie jego łączy się z św. Brygidą, która polecała swoim siostrom odmawianie sześćdziesięciu trzech Zdrowaś Maryjo i siedmiu Ojcze Nasz dla uczczenia sześćdziesięciu trzech lat, które NMP przeżyła na ziemi.

ENG:

St. Ann’s Chapel

The Beautiful Madonna (first half of the 15th c.)

The Virgin and Child, limestone, dim.: height 198 cm; base 60 x 40 cm. Reredos, about 1515-1520, Gdańsk workshop, oak and lime wood, polychrome and gilded, dim.: 260 x 90 x 60 cm.

Until 1877, the sculpture with the altar cabinet stood in the southern part of the presbytery, near the main altar. Then it was transferred to the chapel of St. Rajnhold, where it was located until World War II. It comes from the second generation of Beautiful Madonnas. Stylistically, it refers to the Praga- Silesian type, but also to the Franco-Flemish and French types. Madonna has delicate features, she is wearing a red dress covered with
a blue coat with gold trim and rosettes. The shape of the composition is based on the letter “C”.

The cabinet is the background of the Madonna. The rear wall is stationary, the rest are hinged to it and form six wings. It is decorated with a radiant glory, a rose wreath consisting of sixty-three roses, between which there are seven medallions with passion scenes.
From the left bottom side there are: The Last Supper, Prayer in the Garden of Gethsemane, Flagellation, Crowning with Thorns, Stripping of garments, Crucifixion, Lamentation and the eighth placed in a cover with a representation of St. Trinity. On the sides are kneeling clergymen and representatives of various social groups and classes. Above are the saints in the half-form: bishop without attributes and St. Francis with stigmata and a cross. Painted wings are decorated with the Ecce Homo motif and images of saints – St. Clare, St. Anthony Padewski, St. Bridget, St. Elizabeth, St. Catherine of Sweden and St. Bernardine of Siena.

The rosary composed of the seven secrets was known especially among the Franciscans and Bridgeds. Its creation is connected with St. Bridget, who instructed her sisters to recite the sixty-three Ave Maria and the seven Pater Noster in honor of the sixty-three years during which Mary lived on earth.

MODEL 3D:

https://sketchfab.com/3d-models/bazylika-mariacka-gdansk-piekna-madonna-a7774b05c97a4099a72116bfc8f8329c