Kaplica NMP Bractwa Kapłańskiego

PL:

Kaplica Najświętszej Maryi Panny Bractwa Kapłańskiego

Pierwsza wzmianka o istnieniu Bractwa Kapłańskiego NMP pochodzi z 1374 roku.
Początkowo było ono związane z przeorem dominikanów. W kościele Mariackim działały jeszcze dwa bractwa: tzw. bractwo notariuszy pod wezwaniem św. Doroty i jeszcze jedno bractwo kapłańskie. Należeli do nich głównie kapłani zatrudnieni w kościele oraz osoby świeckie.

Kaplica Bractwa została wzniesiona podczas pierwszego etapu budowy kościoła. W XV w. służyło w niej czterech kapłanów. Została przebudowana w 1478 roku oraz poświęcona
i dedykowana NMP, św. Janowi Chrzcicielowi, dziesięciu tysiącom św. Męczenników, rzymskim żołnierzom, jedenastu tysiącom Dziewic, św. Adrianowi i św. Małgorzacie.
Po ostatecznym zakończeniu przebudowy kościoła, w 1503 roku została poświęcona ponownie. Bractwo funkcjonowało do 1570 roku. W XVII wieku kaplica została ogołocona. Wcześniej miały być w niej zamocowane ławy z zapleckami, na których znajdowały się nazwiska i herby Bobardtów. Herby i przedstawienie Madonny z Dzieciątkiem miały również zdobić witraż kaplicy. Ponadto, w 1700 roku namalowano w niej obraz przedstawiający świątynię Jerozolimską. Kaplica nie służyła celom grzebalnym.

Obecnie jest nazywana Kaplicą Kapłańską. Upamiętnia 2779 księży zamordowanych
w czasie II wojny światowej. W jej centrum znajduje się rzeźba Chrystusa Frasobliwego. Obok na kutej kracie zostały umieszczone nazwy miejsc, w których dokonywano masowych mordów. Wystrój ufundowano w 1965 roku.

Ołtarz Bractwa Kapłańskiego (1473 – 1478)

Malarz niderlandzki lub północnoniemiecki, deska dębowa, tempera, wym.: 196 cm x 114; wys. figury Madonny 113 cm; predella 96 x 198 cm.

Jest to ołtarz baldachimowy. W centrum znajduje się figura Maryi z Dzieciątkiem.
Matka Boża została przedstawiona jako Królowa. Lewą ręką podtrzymuje Dzieciątko,
w prawej dawniej miała berło lub jabłko. Figura Madonny jest datowana na około 1400 rok.
Nie wiadomo, czy stała się elementem ołtarza od początku jego istnienia. W wewnętrznej części skrzydeł z lewej strony zostały namalowane św. Katarzyna i św. Dorota poniżej.
Z prawej znajdują się św. Barbara i św. Małgorzata. Zewnętrzne części zostały podzielone na trzy pola, które przedstawiają sceny z życia NMP. Po zamknięciu skrzydeł widoczna jest scena Zwiastowania.

Predella pochodzi z około 1500 roku. Na jej ścianie frontowej widoczna jest scena Koronacji Marii. Matka Boża jest otoczona z obu stron świętymi Starego Testamentu. Predella była również skarbonką – przez okutą szczelinę można było wrzucać do niej monety.

ENG:

The Chapel of the Priestly Fraternity of the Blessed Virgin Mary

The first mention of the existence of the Priestly Brotherhood of the Blessed Virgin Mary comes from 1374. Initially, it was associated with the prior of the Dominicans. There were two more fraternities in St. Mary’s Church: the so-called fraternity of notaries whose patron was St. Dorothea, and another priestly fraternity devoted to the Virgin Mary. The members were clergymen employed in the church and lay people.

The Chapel was built during the first stage of the church construction. In the 15th century,
four priests served there. It was rebuilt in 1478, consecrated and dedicated to the Blessed Virgin Mary, St. John the Baptist, ten thousand St. Martyrs, Roman soldiers, eleven thousand Virgins, St. Adrian and St. Margaret. After the final reconstruction of the church it was reconsecrated in 1503. The brotherhood functioned until 1570. In the 17th century,
the chapel was stripped bare. Previously, there were supposed to be benches with backrests bearing the names and coats of arms of the Bobardts. Coats of arms and the Madonna with Child also adorned the stained glass window of the chapel. In addition,
in 1700, a painting depicting the Temple of Jerusalem was painted there. The chapel was not used for burial purposes.

It is now called the Priestly Chapel. It commemorates 2,779 priests murdered during World War II. In its center there is a sculpture of the Sorrowful Christ. Next to sculpture you can see the names of places where mass murders took place. It was funded in 1965.

The Altar of the Priestly Fraternity of the Blessed Virgin Mary (1473-1478)

Dutch or North German painter, oak wood, tempera, dim.: 196 cm x 114 cm; height of the Madonna figure 113 cm; predella 96 x 198 cm.

It is a canopy altar. In the center there is a statue of Mary and Child. Our Lady is presented as a queen. She holds the Child with her left hand, while in the right one she used to hold
a sceptre or an apple. The figure of the Madonna is dated around 1400. It is not certain if it was an element of the altar from the beginning. On the inner side of the wings on the left are St. Catherine and beneath St. Dorothea. On the right there are St. Barbara and
St. Margaret. The outer parts have been divided into three fields that presents scenes from the Virgin’s life. When the wings are closed, the scene of the Annunciation is visible.

Predella dates back to about 1500. On its front wall you can see the scene of the Coronation of Mary. Our Lady is surrounded on both sides by the Saints of the Old Testament. Predella also used to serve as a money box.