Grupa Św. Jerzego

Grupa św. Jerzego (po 1410 r.)

Autor nieznany, drewno lipowe, polichromowane, wymiary: św. Jerzy na koniu 130 x 140 cm, księżniczka wys. 73 cm, smok wys. 90 x 17 cm.

Grupę tworzą św. Jerzy siedzący na koniu, księżniczka i smok. Scena ukazuje moment, w którym św. Jerzy w obronie księżniczki przebija smoka włócznią. Są to rzeźby pełnoplastyczne wykonane w drewnie lipowym i polichromowane. Dzieło powstało po 1410 roku, na co wskazuje zbroja płytowa, w której ukazany jest św. Jerzy, prawdopodobnie w latach 1420-1430. Autorem był artysta lokalny, wzorujący się na grupie ze Starej Kościelnicy. Ufundowało je bractwo św. Jerzego. Kult tego świętego rozpowszechnili na terenie Pomorza Krzyżacy oraz Złota Legenda.

Podstawa, na której spoczywa Grupa jest rekonstrukcją, wykonaną w 2016 roku. Pola są ozdobione herbami miasta Gdańska i św. Jerzego. W środkowej partii znajdowała się scena, w której Jerzy dobija smoka mieczem.

Malowidło ścienne górne (ok. 1400 r.)

Autor nieznany, tempera kazeinowa na pobiale wapiennej lub kazeinowo wapiennej, podłoże stanowi tynk wapienno-piaskowy i mur ceglany wym.: 255 x 200 cm + 255 x 60 cm.

Malowidło to zostało odsłonięte podczas prac konserwatorskich przy malowidle wierzchnim w latach 80. XX wieku. Polichromia stanowi tło dla rzeźb Grupy św. Jerzego.

Malowidło ścienne dolne (ok. 1500 r.)

Autor nieznany, malowidło klejowe na pobiale wapiennej, na otynkowanej ścianie ceglanej, wym.: 279 x 308,5 cm.

Malowidło to zakrywało starszą polichromię (obecnie stanowiącą tło dla Grupy św. Jerzego). W latach 80. XX zostało zdjęte i przeniesione na nowe podłoże wykonane w płyty laminatowej osadzonej w stalowej konstrukcji. Tak jak starsze przedstawia sceny z życia św. Jerzego.

ENG:

St. George’s Group (after 1410)

Author unknown, polychrome lime wood, dim.: St. George on horse 130 x 140 cm, princess height 73 cm, dragon height 90 x 17 cm.

The group consists of St. George on horseback, princess and a dragon. The scene shows the moment when St. George, in defence of the princess, pierces the dragon with his spear. These are full-plastic sculptures made in lime wood and polychrome. The work was created after 1410, as evident from the plate armor in which St. George is presented probably in the years 1420-1430. The author was a local artist who modelled his work on the group from Stara Kościelnica. It was funded by the brotherhood of St. George. The cult of this saint was spread in Pomerania by the Teutonic Knights and the Golden Legend.

The base on which the Group rests is a reconstruction made in 2016. The fields are decorated with the coats of arms of the city of Gdańsk and St. George. In the middle part there was a scene in which George kills the dragon with his sword.

Upper wall painting (about 1400)

Unknown author, casein tempera on lime whitewash or casein-lime whitewash, the substrate is sand-lime plaster and brick wall, dim.: 255 x 200 cm + 255 x 60 cm.

This painting was unveiled during restoration works on the top painting in the 1980s. The polychrome is the background for the sculptures of the St. George.

Lower wall painting (about 1500)

Unknown author, adhesive painting on lime whitewash, on a plastered brick wall, dim.: 279 x 308.5 cm.

This painting covered an older polychrome (now being the background for the St. George’s Group). In the 1980s, it was removed and transferred to a new substrate made of a laminate board embedded in a steel structure. Just like the older ones, it presents scenes from the life of St. George.

MODEL 3D: