Termomodernizacja budynku plebanii

Zrealizowane zadanie: Termomodernizacja budynku Plebanii

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 585 000,25 zł

Kwota dofinansowania w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 458 060,00 zł

Prace dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zadanie obejmowało wymianę okien, termomodernizację budynku
oraz modernizację systemu ogrzewania i c.w.u.

W wyniku realizacji inwestycji osiągnięto efekt ekologiczny:

zmniejszenie emisji CO2 –  53,07[Mg/rok]

www.wfos.gdansk.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku