Ołtarz św. Jakuba (II etap), epitafium J. Schadiusa (I etap), rzeźba Chrystus Ukrzyżowany – konserwacja i restauracja wyposażenia ruchomego (2013 r.)

Przy ołtarzu św. Jakuba przeprowadzono drugi etap prac (pierwszy wykonano rok wcześniej). Prace obejmowały usunięcie przemalowań i zastosowanych dawniej środków konserwatorskich. Odsłonięto średniowieczną  polichromię, usunięto dawne uzupełnienia podłoża, które następnie zastąpiono nowymi.

Wykonano kompleksową konserwację rzeźby „Chrystus Ukrzyżowany” znajdującej się
w kaplicy 11 tysięcy Dziewic. Poprawiono kondycję zabytku – w tym stan oryginalnych, średniowiecznych warstw. Prace podkreśliły walory estetyczne rzeźby. Wykonano także zabiegi konserwatorskie przy krzyżu. Zmniejszono szczeliny między korpusem i ramionami rzeźby.

W tym samym roku rozpoczęto również prace przy epitafium Jakuba Schadiusa (obecnie znajdujące się na filarze w południowej części transeptu). Wykonano badania technologiczne, oczyszczono najpierw z zabrudzeń powierzchniowych, następnie przeprowadzono konsolidację odspajających się łusek warstwy malarskiej i oczyszczono warstwę malarską. Podczas tego etapu usunięto również pociemniały werniks, przemalowania i zabezpieczono powierzchnię zabytku.

Koszt całkowity zadania: 70.000,00 zł

Program Dziedzictwo kulturowe
Priorytet 1 Ochrona zabytków
Zadanie pn. Gdańsk, Bazylika Mariacka: konserwacja i restauracja wyposażenia ruchomego
– ołtarz św. Jakuba (ok.1430 r.) – II etap, rzeźba Chrystus Ukrzyżowany (ok.1430 r.),
epitafium Jakuba Schadiusa (1588 r.) – I etap prac dofinansowano ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego