Prace konserwatorskie przy Bramie Cmentarnej

Brama Cmentarna  została wybudowana na początku XVI wieku. W 1551 roku otrzymała kamienną dekorację. Została częściowo zniszczona w 1945 roku w wyniku pożaru otaczających ją kamienic. Była restaurowana w 1971 roku – wykorzystano zachowane elementy zwieńczenia, uzupełniono brakujące detale i tynki oraz podparto od strony zachodniej. 

Celem prac jest poprawienie stanu technicznego zabytku. To jedyny zachowany do czasów współczesnych relikt cmentarza przykościelnego. Powierzchnia muru jest bardzo zniszczona, silnie zabrudzona i pokryta szczelnymi nawarstwieniami brudu. Całość jest silnie pociemniała. Widoczne są liczne ubytki cegły i spoiny. Zniszczona jest również kamienna dekoracja, która w wielu miejscach stała się ledwo czytelna.

Celem prac jest powstrzymanie postępującej destrukcji zabytku, poprawa stanu zachowania oraz przywrócenie dawnych wartości artystycznych i estetycznych. W 2022 roku planowany do zrealizowania jest etap pierwszy obejmujący konserwację murów poprzez m.in. dezynsekcję elementów kamiennych i cegieł, usunięcie lub wzmocnienie osłabionych cegieł i elementów kamiennych, usunięcie wtórnych i niewłaściwych technologicznie oraz nieestetycznie wykonanych spoin i łat cementowych w obrębie wątku ceglanego i tynków cementowych, usunięcie  z powierzchni detalu kamiennego i wątku muru powierzchniowych, zaszczelniających nawarstwień brudu, wykwitów soli, gipsów, naprawę pęknięć cegieł, kształtek i elementów dekoracji architektonicznej, uzupełnienie ubytków cegieł, spoin i tynków.

W kolejnym etapie prac zostaną odtworzone ubytki detalu rzeźbiarskiego i architektonicznego.

Prace są realizowane przy pomocy dotacji Gminy Miasta Gdańska