Regulamin

Regulamin Akcji Charytatywnej „Pokolenia dla Bazyliki”.

 1. Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku,
  przy ulicy Podkramarskiej 5 – dalej Parafia, wraz z Towarzystwem Przyjaciół Bazyliki
  Mariackiej organizują zbiórkę pieniężną – dalej Akcja, celem sfinansowania prac
  renowacyjnych i remontowych Bazyliki Mariackiej w Gdańsku – dalej Bazylika.
 2. Parafia przyzna Darczyńcom pamiątkową gwiazdkę-cegiełkę – dalej Gwiazda, która
  zostanie zawieszona na sklepieniu Bazyliki. Gwiazda będzie wykonana z miedzianej
  blachy pokrytej 24 karatowym złotem. Każda Gwiazda opatrzona będzie od strony
  wewnętrznej:
  ● imieniem i nazwiskiem samego Darczyńcy lub osoby przez niego wskazanej,
  której Darczyńca Gwiazdę pragnie ofiarować – dalej Beneficjent;
  ● datą jej zawieszenia;
  ● numerem identyfikacyjnym.
 3. Miejsce zawieszenia Gwiazdy na sklepieniu Bazyliki zależy od wysokości wpłaconej
  darowizny:
  ● Gwiazdka mała – darowizna nie mniejsza niż 1000 PLN
  ● Gwiazdka średnia – darowizna nie mniejsza niż 3000 PLN
  ● Gwiazdka duża – darowizna nie mniejsza niż 10 000 PLN
 4. Darowizn można dokonywać wyłącznie przelewem na dedykowany Akcji rachunek
  bankowy Parafii 74 1160 2202 0000 0000 5171 0754.
 5. Darczyńca powinien na przelewie wskazać cel: Gwiazdka, imię i nazwisko
  Beneficjenta oraz swój adres elektroniczny i adres pocztowy Beneficjenta oraz
  intencję. Intencja powinna być nie długa, możliwa do wygrawerowania na wybranej
  gwieździe. Treść intencji może być zmieniona przez Parafię.

  Brak danych Beneficjenta oznacza, że darowizna jest anonimowa. Przekazanie
  danych Beneficjenta przez Darczyńcę jest równoznaczne ze złożeniem
  oświadczenia, że wyraża on zgodę na ich przetwarzanie (jeśli Beneficjentem jest sam
  Darczyńcą) lub, że uzyskał on zgodę Beneficjenta na ich przetwarzanie (jeśli
  Gwiazdka została komuś ofiarowana).
 6. Przetwarzanie danych osobowych dokonywane będzie wyłącznie przez Parafię i
  wyłącznie w zakresie określonym w Regulaminie. Darczyńca przekazując dane
  osobowe Beneficjenta bierze na siebie odpowiedzialność za ewentualne roszczenia
  dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Parafię zgodnie z Regulaminem.
 7. Darczyńca, który wskazał swój adres elektroniczny otrzyma niezwłocznie po
  otrzymaniu przez Parafię darowizny potwierdzenie jej dokonania.
 8. Po ustaleniu przez Organizatora terminu uroczystości wręczenia certyfikatów gwiazd donatorów na adres e-mail Beneficjenta zostanie wysłane zaproszenie do wzięcia udziału w uroczystości. Jeżeli nie Beneficjent nie podał adresu e-mail zostanie zaproszony telefonicznie.
 9. Natomiast jeżeli Beneficjent nie może wziąć udziału w Uroczystości to na jego prośbę i koszt Parafia wyśle na podany adres pocztowy pamiątkowy „Certyfikat Imienny”, który przesłany zostanie po dokonaniu wpisu Beneficjenta do specjalnej księgi pamiątkowej Bazyliki i zamieszczony na dedykowanej Akcji stronie internetowej Parafii. Certyfikat wskazywał będzie miejsce Gwiazdy Beneficjenta na sklepieniu Bazyliki.

 10. Regulamin może ulec zmianie.
 11. Regulamin został sporządzony w polskiej wersji językowej, która jest wiążąca prawnie. W sprawach
  nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie ma prawo polskie.