ZAPYTANIE OFERTOWE

(dotyczy adaptacji dawnej kotłowni na salę multimedialną)

Przedmiotem zamówienia jest adaptacja dawnej kotłowni na salę multimedialną. Zamówienie realizowane w ramach zadania pn. „Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku nr POIS.08.01.00-00-1063/16” współfinansowanego w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa projekt budowlany zamienny inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie pomieszczenia podziemnego kotłowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na sale multimedialną, będący Załącznikiem nr I do zapytania ofertowego.

Pełen tekst ZAPYTANIA OFERTOWEGO:


⇓ 01 Projekt Budowlany – zamienny 1 z 3 – zip 

01 Projekt Budowlany – zamienny 2 z 3 – zip 

01 Projekt Budowlany – zamienny 3 z 3 – zip 

02 Projekt Wykonawczy