Treść ogłoszenia została zmieniona dnia 15.01.2018 r. 

(poniżej i w linku pełna treść)

 

ZMIANY W ZAPYTANIU OFERTOWYM z 02.01.2018 r.

(dotyczącym konserwacji i restauracji kamiennej posadzki w Bazylice Mariackiej w Gdańsku)

  

XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1. Oferty należy przesłać/składać w terminie do dnia 23.01.2018 r., do godz.11.00 na adres Zamawiającego podany na stronie tytułowej niniejszej zapytania ofertowego. Decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.

XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

  1. Kryteria oceny ofert

3.1 Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi zasadami:

Cena – 60 %

Kwalifikacje zawodowe kadry Wykonawcy – 40 %

  1. a) kryterium ceny ( C)

Ocena punktowa w kryterium „Cena” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w poniżej

Pc= (Cn/Co)x60

gdzie :

Pc – ilość punktów za cenę (max. 60)

Cn- cena najniższa wśród ofert

Co- cena danego Wykonawcy

  1. b) kryterium kwalifikacje zawodowe kadry Wykonawcy ( K )

Doświadczenie kierownika prac konserwatorskich przy zabytkach w zakresie konserwacji kamienia lub kamiennego detalu architektonicznego, inne niż wykazane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

Kc=(Ko/Kn)x40

gdzie :

Kc – kwalifikacje danego Wykonawcy (max. 40)

Ko – Liczba prac konserwatorskich przy zabytkach w zakresie konserwacji kamienia lub kamiennego detalu architektonicznego.

Kn – Najwięcej oferowanych prac konserwatorskich przy zabytkach w zakresie konserwacji kamienia lub kamiennego detalu architektonicznego spośród badanych

 

Lucyna Maternicka

Koordynator Projektu