Informujemy o zmianie zapytania ofertowego na wymianę pokrycia dachu wraz z remontem więźby dachowej Bazyliki Mariackiej  w Gdańsku zlokalizowanej przy ul. Plebania.

Zamówienie realizowane  jest w ramach zadania pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku poprzez wykonanie kompleksowych prac konserwatorsko-restauracyjnych i adaptację dawnej kotłowni na cele multimedialne”, współfinansowanego w ramach  „Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”.

W zakresie zapytania ofertowego na dach dokonano następujących zmian:

VI. 2. Przewidywany termin przekazania placu budowy: w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

VII. b) kierownik prac konserwatorskich

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował minimum 1 osobą

  • posiadającą kwalifikacje do kierowania pracami konserwatorskimi przy zabytkach wpisanych do rejestru, zgodnie z art. 37a Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1446, z późn. zm.), to jest która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 64 ust. 1. 2 przywołanej ustawy.
  • posiadającą minimum 8 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie nadzorowania prac konserwatorskich lub restauratorskich przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, lub położonych w obszarze wpisanym do rejestru zabytków, w zakresie konserwacji kamienia lub kamiennego detalu architektonicznego, w tym minimum 2 realizacje jako nadzór lub wykonawstwo prac związanych z remontem dachu na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków.

XII. 1. Oferty należy przesłać/składać w terminie do dnia 31.01.2017 r. do godz.15.00, na adres Zamawiającego podany na stronie tytułowej niniejszej zapytania ofertowego.

Załącznik D

b) Udzielamy 36 miesięcznej gwarancji na wykonane zamówienie oraz 20 letniej gwarancji technicznej na folie dachowe. Przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego, przekażemy odpowiednie gwarancje lub cesje gwarancji technicznych na folie dachowe.

Załącznik E

§  3 Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy

1.  Obowiązki Zamawiającego:

1) Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.

2.  Obowiązki Wykonawcy:

7)  Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie polecenia Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego, wydanych zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

11)  Materiały użyte do realizacji robót powinny posiadać świadectwa jakości i właściwe certyfikaty oraz powinny odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji oraz wymaganiom właściwym dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie i konserwacji zabytków architektury.

§  4 Terminy

1.  Przewidywany termin przekazania placu budowy: w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

§  5

3.  Przedstawicielem Zamawiającego będzie…………………………

§  8

Gwarancja i rękojmia

  1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji technicznych: dla folii dachowej określa się minimalny czas gwarancji jako 20 lat. Przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego, Wykonawca winien przekazać odpowiednie gwarancje lub cesje gwarancji technicznych dla folii dachowych na rzecz Zamawiającego.
  2. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi, z zastrzeżeniem pkt 1, na wykonane przez siebie roboty i wbudowane materiały od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.