Informujemy o zmianie zapytania ofertowego na rewitalizację elewacji (za wyjątkiem wieży) Bazyliki Mariackiej w Gdańsku zlokalizowanej przy ul. Plebania.

Zamówienie realizowane  jest w ramach zadania pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku poprzez wykonanie kompleksowych prac konserwatorsko-restauracyjnych i adaptację dawnej kotłowni na cele multimedialne”, współfinansowanego w ramach  „Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”.

 

 

W zakresie zapytania ofertowego na rewitalizację elewacji dokonano następujących zmian:

Doprecyzowano zakres prac do wykonania:

III. ZAKRES PRAC

3.1 Zakres prac do wykonania:

– rusztowania

– prace konserwatorskie polegające na oczyszczeniu i rewitalizacji elewacji z cegieł gotyckich oraz dekoracji kamiennej

– wzmocnienie powierzchniowe elementów ceglanych elewacji

– renowacja wieżyczek krytych blachą miedzianą

– renowacja wieżyczek krytych dachówką

– renowacja murowanych sterczynek na ryzalicie północnym, południowym oraz na szczytach wschodnim i zachodnim

– uzupełnienie elementów ryzalitu południowego i zachodniego

– renowacja okien gotyckich z wymianą szklenia w układzie rombowym,

– uszczelnienie styków okien z elewacjami we wszystkich oknach obiektu,

– renowacja jednego okna z przełożeniem kolorowych witraży postaciowych i geometrycznych

– renowacja i pełna konserwacja wszystkich drzwi i wrót wejściowych

– renowacja zegara słonecznego

– renowacja siedemnastowiecznej miedzianej tablicy pamiątkowej

– pełna konserwacja kamiennego detalu architektonicznego, w tym portali kamiennych z reliktami polichromii,

– zabezpieczenie i konserwacja rzeźb na elewacjach,

– zabezpieczenie i konserwacja reliktów polichromii odnalezionych na elewacjach podczas prac.

VI.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

2.  Przewidywany termin przekazania placu budowy: w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

b)  kierownik prac konserwatorskich

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował minimum 1 osobą

  • posiadającą kwalifikacje do kierowania pracami konserwatorskimi przy zabytkach wpisanych do rejestru, zgodnie z art. 37a Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1446, z późn. zm.), to jest która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 64 ust. 1. 2 przywołanej ustawy.
  • posiadającą minimum 8 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie wykonawstwa lub nadzorowania prac konserwatorskich lub restauratorskich przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, lub położonych w obszarze wpisanym do rejestru zabytków, w zakresie konserwacji kamienia lub kamiennego detalu architektonicznego, w tym minimum dwie konserwacje murów ceglanych oraz kamiennego detalu architektonicznego.

XII.  MIEJSCE I TERMIN SKAŁDANIA OFERT

  1. Oferty należy przesłać/składać w terminie do dnia 6.02.2017 r. do godz.15.00, na adres Zamawiającego podany na stronie tytułowej niniejszej zapytania ofertowego.

Załącznik E

§  1

2.  Zakres prac do wykonania:

– rusztowania

– prace konserwatorskie polegające na oczyszczeniu i rewitalizacji elewacji z cegieł gotyckich oraz dekoracji kamiennej

– wzmocnienie powierzchniowe elementów ceglanych elewacji

– renowacja wieżyczek krytych blachą miedzianą

– renowacja wieżyczek krytych dachówką

– renowacja murowanych sterczynek na ryzalicie północnym,

– południowym oraz na szczytach wschodnim i zachodnim

– uzupełnienie elementów ryzalitu południowego i zachodniego

– renowacja okien gotyckich z wymianą szklenia w układzie rombowym,

– uszczelnienie styków okien z elewacjami we wszystkich oknach obiektu,

– renowacja jednego okna z przełożeniem kolorowych witraży postaciowych i geometrycznych

– renowacja i pełna konserwacja wszystkich drzwi i wrót wejściowych

– renowacja zegara słonecznego

– renowacja siedemnastowiecznej miedzianej tablicy pamiątkowej,

– pełna konserwacja kamiennego detalu architektonicznego, w tym portali kamiennych z reliktami polichromii,

– zabezpieczenie i konserwacja rzeźb na elewacjach,

– zabezpieczenie i konserwacja reliktów polichromii odnalezionych na elewacjach podczas prac.

§  3

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy

1.  Obowiązki Zamawiającego:

1)   Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

2 . Obowiązki Wykonawcy

7) Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie polecenia Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego, wydanych zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

11) Materiały użyte do realizacji robót powinny posiadać świadectwa jakości i właściwe certyfikaty oraz powinny odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji oraz wymaganiom właściwym dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie i konserwacji zabytków architektury.

§  4

Terminy

2.  Przewidywany termin przekazania placu budowy: w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy

§  5

3.  Przedstawicielem Zamawiającego będzie  …………………………