Konkatedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

Zmiana zapytania ofertowego na rewitalizację elewacji.

Informujemy o zmianie zapytania ofertowego na rewitalizację elewacji (za wyjątkiem wieży) Bazyliki Mariackiej w Gdańsku zlokalizowanej przy ul. Plebania.

Zamówienie realizowane  jest w ramach zadania pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku poprzez wykonanie kompleksowych prac konserwatorsko-restauracyjnych i adaptację dawnej kotłowni na cele multimedialne”, współfinansowanego w ramach  „Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”.

 

 

W zakresie zapytania ofertowego na rewitalizację elewacji dokonano następujących zmian:

Doprecyzowano zakres prac do wykonania:

III. ZAKRES PRAC

3.1 Zakres prac do wykonania:

– rusztowania

– prace konserwatorskie polegające na oczyszczeniu i rewitalizacji elewacji z cegieł gotyckich oraz dekoracji kamiennej

– wzmocnienie powierzchniowe elementów ceglanych elewacji

– renowacja wieżyczek krytych blachą miedzianą

– renowacja wieżyczek krytych dachówką

– renowacja murowanych sterczynek na ryzalicie północnym, południowym oraz na szczytach wschodnim i zachodnim

– uzupełnienie elementów ryzalitu południowego i zachodniego

– renowacja okien gotyckich z wymianą szklenia w układzie rombowym,

– uszczelnienie styków okien z elewacjami we wszystkich oknach obiektu,

– renowacja jednego okna z przełożeniem kolorowych witraży postaciowych i geometrycznych

– renowacja i pełna konserwacja wszystkich drzwi i wrót wejściowych

– renowacja zegara słonecznego

– renowacja siedemnastowiecznej miedzianej tablicy pamiątkowej

– pełna konserwacja kamiennego detalu architektonicznego, w tym portali kamiennych z reliktami polichromii,

– zabezpieczenie i konserwacja rzeźb na elewacjach,

– zabezpieczenie i konserwacja reliktów polichromii odnalezionych na elewacjach podczas prac.

VI.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

2.  Przewidywany termin przekazania placu budowy: w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

b)  kierownik prac konserwatorskich

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował minimum 1 osobą

  • posiadającą kwalifikacje do kierowania pracami konserwatorskimi przy zabytkach wpisanych do rejestru, zgodnie z art. 37a Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1446, z późn. zm.), to jest która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 64 ust. 1. 2 przywołanej ustawy.
  • posiadającą minimum 8 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie wykonawstwa lub nadzorowania prac konserwatorskich lub restauratorskich przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, lub położonych w obszarze wpisanym do rejestru zabytków, w zakresie konserwacji kamienia lub kamiennego detalu architektonicznego, w tym minimum dwie konserwacje murów ceglanych oraz kamiennego detalu architektonicznego.

XII.  MIEJSCE I TERMIN SKAŁDANIA OFERT

  1. Oferty należy przesłać/składać w terminie do dnia 6.02.2017 r. do godz.15.00, na adres Zamawiającego podany na stronie tytułowej niniejszej zapytania ofertowego.

Załącznik E

§  1

2.  Zakres prac do wykonania:

– rusztowania

– prace konserwatorskie polegające na oczyszczeniu i rewitalizacji elewacji z cegieł gotyckich oraz dekoracji kamiennej

– wzmocnienie powierzchniowe elementów ceglanych elewacji

– renowacja wieżyczek krytych blachą miedzianą

– renowacja wieżyczek krytych dachówką

– renowacja murowanych sterczynek na ryzalicie północnym,

– południowym oraz na szczytach wschodnim i zachodnim

– uzupełnienie elementów ryzalitu południowego i zachodniego

– renowacja okien gotyckich z wymianą szklenia w układzie rombowym,

– uszczelnienie styków okien z elewacjami we wszystkich oknach obiektu,

– renowacja jednego okna z przełożeniem kolorowych witraży postaciowych i geometrycznych

– renowacja i pełna konserwacja wszystkich drzwi i wrót wejściowych

– renowacja zegara słonecznego

– renowacja siedemnastowiecznej miedzianej tablicy pamiątkowej,

– pełna konserwacja kamiennego detalu architektonicznego, w tym portali kamiennych z reliktami polichromii,

– zabezpieczenie i konserwacja rzeźb na elewacjach,

– zabezpieczenie i konserwacja reliktów polichromii odnalezionych na elewacjach podczas prac.

§  3

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy

1.  Obowiązki Zamawiającego:

1)   Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

2 . Obowiązki Wykonawcy

7) Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie polecenia Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego, wydanych zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

11) Materiały użyte do realizacji robót powinny posiadać świadectwa jakości i właściwe certyfikaty oraz powinny odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji oraz wymaganiom właściwym dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie i konserwacji zabytków architektury.

§  4

Terminy

2.  Przewidywany termin przekazania placu budowy: w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy

§  5

3.  Przedstawicielem Zamawiającego będzie  …………………………

 

NABOŻEŃSTWA

INF. DLA TURYSTÓW

WYDARZENIA

DOJAZD

46 ludzie podążają BMWNMP
Twitter Pic Zadrozny Twitter Pic OpercomP Twitter Pic Laurencj Twitter Pic Inspirac Twitter Pic Przybysz Twitter Pic kongreso Twitter Pic Krzysio_ Twitter Pic eRPe1975
Skontaktuj się z nami :

Nazwa:

E-mail:

Verification Image

Wpisz numer z góry: