Informujemy o zmianie zapytania ofertowego na wykonanie instalacji elektrycznej i oświetlenia wnętrza Konkatedralnej Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Gdańsku, ul. Podkramarska 5.   (Pod zamieszczonymi dokumentami znajdują się linki do ich bezpośredniego pobrania):

Wprowadzono następujące zmiany:

 

Było: Oferty należy przesłać/składać w terminie do dnia 5.12.2017 r., do godz.13.00

Jest: Oferty należy przesłać/składać w terminie do dnia 6.12.2017 r., do godz.13.00

 

Było: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował minimum:

  1. a) kierownikiem budowy posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe.

Dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe wraz z wykazem wykonanych robót powinny być załączone do oferty.

Wykształcenie i tytuły zawodowe, o których mowa w VII.1.2) a, mogą być uzyskane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są one uznawane za równorzędne z wykształceniem i tytułami zawodowymi uzyskanymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów.

Dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe wraz z wykazem wykonanych prac powinny być załączone do oferty.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku w tym zakresie na podstawie Załącznika B (wykaz osób) oraz złożonych przez wykonawcę referencji lub protokołów odbioru końcowego. Referencjami, o których mowa powyżej są dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane.

Jest: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował minimum:

  1. a) kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 18 miesięcy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.

Dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe wraz z wykazem wykonanych robót powinny być załączone do oferty.

Wykształcenie i tytuły zawodowe, o których mowa w VII.1.2) a, mogą być uzyskane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są one uznawane za równorzędne z wykształceniem i tytułami zawodowymi uzyskanymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów.

Dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe wraz z wykazem wykonanych prac powinny być załączone do oferty.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku w tym zakresie na podstawie Załącznika B (wykaz osób) oraz złożonych przez wykonawcę referencji lub protokołów odbioru końcowego, dla udokumentowania co najmniej 18 miesięcznego doświadczenia przy robotach budowalnych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych j.w. należy dołączyć protokół odbioru końcowego właściwych służb konserwatorskich. Referencjami, o których mowa powyżej są dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane. Jeżeli w referencjach lub protokołach odbioru końcowego właściwych służb konserwatorskich nie występuje imię i nazwisko kierownika budowy wymienionego w Załączniku B, do ww. referencji/protokołów należy dołączyć inny dokument, z którego wynika udział przy robotach budowalnych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych j.w. wskazanego w Załączniku B kierownika budowy.

 

Było: Ocena punktowa w kryterium „Kwalifikacje zawodowe kadry Wykonawcy” dokonana zostanie na podstawie referencji lub protokołów odbioru końcowego właściwych służb konserwatorskich. Jeżeli w referencjach lub protokołach odbioru końcowego właściwych służb konserwatorskich nie występuje imię i nazwisko kierownika budowy/robót, do ww. referencji/protokołów należy dołączyć inny dokument, z którego wynika kierowanie/nadzór nad robotami przez wskazanego w Załączniku B kierownika budowy.

Jest: Ocena punktowa w kryterium „Kwalifikacje zawodowe kadry Wykonawcy” dokonana zostanie na podstawie referencji lub protokołów odbioru końcowego właściwych służb konserwatorskich. Jeżeli w referencjach lub protokołach odbioru końcowego właściwych służb konserwatorskich nie występuje imię i nazwisko kierownika budowy wskazanego w Załączniku B, do ww. referencji/protokołów należy dołączyć inny dokument, z którego wynika kierowanie/nadzór nad robotami przez wskazanego w Załączniku B kierownika budowy. W ramach kryterium należy przedstawić dorobek kierownika budowy inny niż wykazany na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu. W ofercie należy wskazać tytuł/zakres prac, nazwę obiektu, na rzecz kogo pracę wykonywano oraz łączną ilość robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym j.w.

 

Dokument po zmianach:

 

 

POZOSTAŁE DOKUMENTY BEZ ZMIAN:

Projekt Budowlany Instalacje Elektryczne: 

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Pobierz [29.00 MB]

Projekt wykonawczy:

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Pobierz [2.32 MB]

Specyfikacja techniczna: 

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Pobierz [227.05 KB]

Przedmiar robót:

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Pobierz [25.61 KB]

 

Dokumenty odniesienia: 

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Pobierz [1.07 MB]

[

embeddoc url=”http://bazylika.eu/wp-content/uploads/2017/11/E-2_PW-Stan-istn-2.pdf” download=”all” viewer=”google”]

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Pobierz [14.77 MB]

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Pobierz [1.96 MB]

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Pobierz [659.69 KB]

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Pobierz [318.95 KB]

 

Wzór umowy:

 

 

 

.