Konkatedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

Zastrzeżenia prawne

(c) Copyright, Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, zdjęć, grafik, kodów html i innych zawartych na stronach Bazyliki Mariackiej w Gdańsku w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora zabronione. Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku wszelkie osoby reprodukujące tę stronę tak we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody autora podlegały będą odpowiedzialności karnej. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażania (utwór). Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności. Twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. W razie dokonanego naruszenia może także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności aby złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie. Jeżeli naruszenie było zawinione, sąd może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę albo – na żądanie twórcy zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez właściwego zezwolenia jest zabronione. Naruszenie praw autorskich będzie skutkowało odpowiedzialnością karną, określoną w przepisach prawa, w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach prawa prasowego oraz przepisach kodeksu cywilnego. Znaki towarowe i produkty poszczególnych firm będące ich własnością podlegają ochronie praw autorskich.

Bazylika Mariacka w Gdańsku informuje, że dane podane na stronach niniejszego serwisu internetowego nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów prawa i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Bazylika Mariacka w Gdańsku dokonuje okresowej aktualizacji informacji zawartych w serwisie internetowym, nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność przedstawionych danych, a w szczególności raportów, analiz i innych informacji.

Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania zamieszczanych w niniejszym serwisie informacji ponosi korzystający z serwisu. Bazylika Mariacka w Gdańsku nie ponosi wobec osób trzecich żadnej odpowiedzialności za szkody bezpośrednie i pośrednie będące rezultatem oparcia się na tych informacjach lub korzystania z niniejszego serwisu. W szczególności Bazylika Mariacka w Gdańsku nie ponosi odpowiedzialności za utratę zysków przez korzystającego, utratę danych i informacji, zakłócenia i przerwy w działalności korzystającego.

Udostępnienie przez Bazylika Mariacka w Gdańsku w ramach niniejszego serwisu informacji lub wiadomości nie oznacza, że Bazylika Mariacka w Gdańsku udziela korzystającemu z serwisu prawa własności intelektualnej lub innego prawa, w tym jakiejkolwiek licencji. Zobowiązania i prawa Bazyliki Mariackiej w Gdańsku mogą wynikać wyłącznie z umów zawartych między Bazyliką Mariacką w Gdańsku a kontrahentem.

Korzystający przyjmuje do wiadomości, że Bazylika Mariacka w Gdańsku nie gwarantuje bezpieczeństwa informacji wysyłanych do niego za pośrednictwem sieci internet (w tym za pomocą poczty elektronicznej), o ile nie są one zaszyfrowane jego kluczem publicznym.
Bazylika Mariacka w Gdańsku ma prawo do zmiany powyższych warunków w dowolnym czasie, poprzez dokonanie odpowiedniej aktualizacji niniejszej informacji.

(c) Copyright, Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

NABOŻEŃSTWA

INF. DLA TURYSTÓW

WYDARZENIA

DOJAZD