Zamówienie realizowane  w ramach zadania pn. „Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku nr POIS.08.01.00-00-1063/16” współfinansowanego w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Sala multimedialna – instalacje zewnętrzne – przedmiar

IE Bazylika Gdansk rds PR

Załącznik_umowa_kotłownia_31_08_18

Bazylika Gdansk PR2

Sala multimedialna – przedmiar

Zapytanie ofertowe kotłownia

01 Budowlany zamienny 1 z 3 – zip

01 Budowlany zamienny 2 z 3 – zip

01 Budowlany zamienny 3 z 3 – zip

02 Wykonawczy