Gdańsk, 12.09.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

(dotyczy usługi rolę nadzoru inwestorskiego)

 1. ZAMAWIAJĄCY

Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku ul. Podkramarska 5, 80-854 Gdańsk

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej Nadzorem inwestorskim dla realizacji zadania pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku poprzez wykonanie kompleksowych prac konserwatorsko-restauracyjnych i adaptację dawnej kotłowni na cele multimedialne”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”, umowa o dofinansowanie nr UDA-RPPM.08.03.00-22-0051/15 z dnia 7.06.2016 roku.
 1. Usługa pełnienia funkcji Nadzoru inwestorskiego związana jest z organizacją, koordynacją, nadzorowaniem, zarządzaniem procesu inwestycyjnego, egzekwowaniem od Wykonawcy/Wykonawców (dalej Wykonawca) robót budowlano – montażowe, uprawnień, rękojmi i gwarancji.
 1. W ujęciu ogólnym do zakresu obowiązków Nadzoru inwestorskiego należy zarządzanie procesem inwestycyjnym, które będzie obejmowało w szczególności:
 • organizację, koordynację oraz nadzór, od sprawdzenia dokumentacji projektowej po prace budowlane
 • wykonywanie obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.);
 • wykonywanie obowiązków inspektorów nadzoru konserwatorskiego zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności z ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).
 • koordynację czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego;
 • prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych nadzorów w formie protokołów miesięcznych dla inwestora
 • dokonywanie regularnych wpisów do dziennika prac konserwatorskich i dziennika budowy;
 • rozwiązywanie problemów związanych z technologią prowadzenia prac konserwatorskich, ewentualnie inicjowanie spotkań komisji konserwatorskiej w ramach bieżących potrzeb lub w przypadku wystąpienia spornych kwestii lub innych skomplikowanych problemów wymagających rozwiązania;
 • uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych przez okres trwania gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót budowlano – montażowych ( 5 lat), egzekwowanie uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi;
 • zgłaszanie i uzasadnianie zgłoszenia wad i usterek Wykonawcy robót budowlano – montażowych oraz prowadzenie w tym zakresie korespondencji przez okres udzielanej gwarancji i rękojmi;
 • mediacje i rozjemstwo w sporach, oraz wspieranie działań Zamawiającego związane z realizacją Projektu.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

71247000-1 – Nadzór nad robotami budowlanymi

71248000-8 – nadzór nad projektem i dokumentacją

PEŁEN TEKST ZAPYTANIA OFERTOWEGO:   

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Pobierz [728.94 KB]

ZAŁĄCZNIK (WZÓR UMOWY):  

 

oraz dokumentacja zadania (160 654 344 b):

 Projekt- Odbudowa i przywrócenie historycznego wyglądu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku