Gdańsk, 29.08.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

(dotyczy prac konserwatorskich Ołtarza Głównego Bazyliki Mariackiej w Gdańsku.)

 

ZAMAWIAJĄCY:  Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku, ul. Podkramarska 5

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich przy zabytku ruchomym – dziele sztuki z kościoła Wniebowstąpienia NMP w Gdańsku – ołtarz główny, ukończony w 1517, późny gotyk, wczesny renesans, drewno polichromowane, złocone, płaskorzeźba, malarstwo: tempera na desce.

Zamówienie realizowane  w ramach zadania pn. „Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku nr POIS.08.01.00-00-1063/16”współfinansowanego w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

  • Projekt budowlany WB.KONSTRUKTOR Waldemar Barski, 80-515 Gdańsk, ul. Krasickiego 9A/10 „Projekt wzmocnienia Ołtarza Głównego w Bazylice Konkatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku”,
  • Ołtarz Koronacji Marii w Bazylice Mariackiej w Gdańsku – program prac konserwatorskich – wg. opracowania mgr Aleksandry Sobczyk,
  • Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ZR.5144.23.2016.MK z 23.03.2016 r,
  • Zmiana decyzji pozwalającej na prowadzenie prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ZR.5144.23.2016.MK z 23.03.2016 r, ZR.5144.23.2.2016.MK z 30.06.2017 r.

Ponadto, jako materiał pomocniczy zamawiający udostępnia w wersji elektronicznej białe karty, artykuł Andrzeja Wozińskiego „O nietypowych cechach nastawy ołtarzowej Michała z Augsburga w kościele Mariackim w Gdańsku”, będące w posiadaniu zamawiającego zdjęcia przedmiotu zamówienia.

W przypadku zmian w jakiejkolwiek dokumentacji Zamawiający zamieści informacje na stronie internetowej

Do pobrania: