Gdańsk, 10.05.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

(dotyczy wykonania tablicy informacyjnej w ramach projektu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

Wykonawca przygotuje projekty graficzne zgodnie z:

– Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, dostępnymi na stronach internetowych:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/21172/Podrecznika_wnioskodawcy_i_beneficjenta_info_promo_140616.pdf

– Kartą wizualizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 dostępną na stronach internetowych:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/7582/karta_wzor_FEIS.pdf

– logotypami dostępnymi do pobrania:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania projektow/#Tablice%20informacyjne%20i%20pami%C4%85tkowe