Zapytanie ofertowe z 8-03-2019 r.

(dotyczy konserwacji i restauracji kamiennej posadzki w Bazylice Mariackiej w Gdańsku)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwatorskich i kamieniarskich związanych z  konserwacją i restauracją kamiennej posadzki w Bazylice Mariackiej w Gdańsku.

Zamówienie realizowane  w ramach zadania pn. „Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku nr POIS.08.01.00-00-1063/16” współfinansowanego w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz ze środków Gminy Miasta Gdańska na udzielenie dotacji celowej na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Pełen tekst ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

PROJEKT:

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH:

ZAKRES:

PROJEKT UMOWY: