1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku

Podkramarska 5

80-854 Gdańsk

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych przez Zamawiającego

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie studium wykonalności projektu „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku poprzez wykonanie kompleksowych prac konserwatorsko-restauracyjnych i adaptacje dawnej kotłowni na cele multimedialne” opracowywanego na konkurs ogłoszony w ramach RPO WP 2014 – 2020, Działanie 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe. Dokumentacja przygotowana musi zostać zgodnie z informacjami zawartymi w Regulaminie konkursu, dostępnym na stronie www.rpo.pomorskie.eu.

(kod CPV 71241000-9 – Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy)

 1. KRYTERIA WYBORU OFERT :
 1. Zamawiający dokona wyboru oferty o najniższej cenie.
 2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie, na numer telefonu podany w ofercie.
 3. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny oraz może nie wybrać żadnej oferty.
 1. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć osobiście, kurierem lub pocztą w siedzibie Zamawiającego tj: Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku, ul. Podkramarska 5, 80-854 Gdańsk

 1. (decyduje data i godzina rejestracji przez Sekretariat),  do dnia 8.12.2015 r. do godziny 15.00.
 2. Zamawiający dokona wyboru oferenta po terminie składania ofert.
 3. oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę .
 5. w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 1. WYKLUCZENIA

Zamawiający nie udzieli zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo. Poprzez powiązania kapitałowe, bądź osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego.

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferta powinna zawierać informacje na temat zakresu zgodnego z przedmiotem zamówienia oraz cenę netto za obie usługi wraz z czytelnym podpisem, złożonym przez Oferenta.

Zamawiający wymaga kompleksowej realizacji usługi i nie dopuszcza częściowego składania ofert.

 1. TERMIN WYKONANIA:

Od dnia podpisania umowy do 21.12.2015 r.

 1. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO:

Ks. Ireneusz Bradtke, tel. 694485570

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Pobierz [340.48 KB]