Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku 

 

Realizacja projektu „Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku nr POIS.08.01.00-00-1063/16”

Umowa o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-1063/16-00 z dnia 28.04.2017 r. w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Celem realizacji projektu jest:

– ochrona dziedzictwa kulturowego przed degradacją i zniszczeniem;

– zachowanie dziedzictwa w zakresie infrastruktury zabytkowej;

– poprawa stanu zachowania zabytków;

– przywrócenie pierwotnego usytuowania ołtarza głównego oraz przebudowa posoborowego prezbiterium, które w obecnym kształcie burzy harmonie gotyckiej świątyni;

– wykorzystanie potencjału kulturalnego Bazyliki Mariackiej poprzez przebudowę dawnej kotłowni na salę multimedialną, wyposażenie sali wraz z mini produkcją filmową;

– zwiększenie funkcjonalności wewnątrz obiektu poprzez obniżenie ołtarza do poziomu posadzki (przywrócenie historycznego kształtu sprzed II wojny światowej);

– remont zabytkowej posadzki kryjącej groby blisko 5 tysięcy znamienitych gdańszczan wraz z wykorzystaniem zachowanego kamieniowania oraz przywrócenie niektórych nagrobnych płyt na ich pierwotne miejsce;

– wykonanie podziemnych magistrali instalacji elektrycznych;

– poprawa estetyki zabytku – renowacja elewacji korpusu bazyliki wraz z oknami witrażowymi (elementy elewacji osłonięte są siatką dla bezpieczeństwa, w celu zapobieżenia odpadania elementów) najbardziej wyeksponowanego w panoramie miasta Gdańska;

– wzmocnienie i kapitalny remont  konstrukcji dachu;

– wymiana pokrycia dachowego i zabezpieczenie przez skutkami zmian klimatu m.in. silnymi wiatrami, obfitymi opadami śniegu, nawalnymi deszczami;

– skuteczne odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej w celu ograniczenia ryzyka podtopień;

– identyfikacja wizualna historycznych obiektów Bazyliki Mariackiej (identyfikacja wizualna całej Bazyliki Mariackiej oraz jej poszczególnych elementów jako całości);

– rozwój kulturalny oraz społeczno-gospodarczy miasta i regionu poprzez zwiększenie oferty kulturalnej oraz stworzenia warunków dla wzrostu ruchu turystycznego w  Gdańsku.

Planowane efekty realizacji projektu:

Zakres prac ma na celu zabezpieczenie obiektów przed dalszą degradacją i zniszczeniem i przywrócenie dawnego wyglądu oraz poprawę estetyki obiektu. W związku z adaptacją dawnej kotłowni na salę wystawową uzyska się pełniejszą formę dotarcia do poszczególnych grup docelowych.

Szacuje się, że nastąpi wzrost ruchu turystycznego w Gdańsku o 100.000 osób rocznie, co istotnie przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu oraz wpłynie na ponadregionalne relacje kulturalno-społeczne.

W wyniku realizacji projektu zostaną wyremontowane i odrestaurowane dwa zabytki – Bazylika Mariacka w Gdańsku (od strony wewnętrznej i zewnętrznej) oraz Ołtarz Główny (Ołtarz Koronacji Marii) znajdujący się wewnątrz obiektu zostanie przywrócony na pierwotne miejsce na powrót w pełni wyeksponowany. Ponadto w pomieszczeniach dawnej kotłowni zostanie utworzona multimedialna sala wystawowa, w której będą wyświetlane filmy dotyczące historii Bazyliki oraz prezentowane odpowiednie eksponaty. Sala ta będzie pełnić również funkcje kulturalno-społeczne – będą w niej mogły odbywać się koncerty, spotkania, wystawy, prelekcje i inne wydarzenia kulturalne. Utworzona sala będzie służyć głębszemu wprowadzeniu w istotę zabytku poprzez prezentacje krótkich produkcji filmowych o związanej z nim tematyce.

Wartość całkowita projektu:   21.608.749,99 PLN

Wydatki kwalifikowane:   21.358.749,99 PLN

Dofinansowanie z UE:   18.154.937,49 PLN

 

« 1 z 8 »

https://trojmiasto.tv/Remont-dachu-bazyliki-Mariackiej-26237.html