17.01.2017 r.

Do wszystkich wykonawców

Dokonano zmiany w zapytaniu ofertowym na rewitalizację elewacji (za wyjątkiem wieży) Bazyliki Mariackiej w Gdańsku zlokalizowanej przy ul. Plebania oraz w załącznikach do zapytania ofertowego.

Zakres zmian:

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – załącznik B (wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia);

b) kierownik prac konserwatorskich

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku:

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował minimum 1 osobą

  • posiadającą kwalifikacje do kierowania pracami konserwatorskimi przy zabytkach wpisanych do rejestru, zgodnie z art. 37a Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1446, z późn. zm.), to jest która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 64 ust. 1. 2 przywołanej ustawy.
  • posiadającą minimum 8 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie nadzorowania prac konserwatorskich lub restauratorskich przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, lub położonych w obszarze wpisanym do rejestru zabytków, w zakresie konserwacji kamienia lub kamiennego detalu architektonicznego,

 

Dokumenty poświadczające wykształcenie i doświadczenie zawodowe wraz z wykazem wykonanych prac powinny być załączone do oferty.

 

XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy przesłać/składać w terminie do dnia 30.01.2017 r. do godz. 15.00, na adres Zamawiającego podany na stronie tytułowej niniejszej zapytania ofertowego.

Decyduje data wpływu do Zamawiającego.

Czas urzędowania: 8.00-15.30, w dniach od poniedziałku do piątku.

 

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

6. Wybrane przez Wykonawcę materiały, wyroby lub urządzenia do zastosowania przy realizacji i wycenie przedmiotu zamówienia muszą posiadać co najmniej taką wartość techniczną, użytkową, estetyczną jakiej wymagał Zamawiający w zapytaniu ofertowym oraz muszą zgodnie z prawem być dopuszczone do stosowania w budownictwie. Określenie w ofercie nazwy, producenta lub innych parametrów charakteryzujących wybrany przez Wykonawcę produkt jest wiążące przy spełnieniu w/w wymogów z zastrzeżeniem § 1 ust. 4 umowy.

 

XV.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

4. Jeżeli w wyniku złożonych ofert okaże się, że nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o tym samym bilansie ceny i innego kryterium, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.