Konkatedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

Dofinansowanie kompleksowych prac konserwatorsko-restauracyjnych

Realizacja projektu „Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku nr POIS.08.01.00-00-1063/16”

Umowa o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-1063/16-00 z dnia 28.04.2017 r. w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Celem realizacji projektu jest:

 • ochrona dziedzictwa kulturowego przed degradacją i zniszczeniem;
 • zachowanie dziedzictwa w zakresie infrastruktury zabytkowej;

 • poprawa stanu zachowania zabytków;

 • przywrócenie pierwotnego usytuowania ołtarza głównego oraz przebudowa posoborowego prezbiterium, które w obecnym kształcie burzy harmonie gotyckiej świątyni;

 • wykorzystanie potencjału kulturalnego Bazyliki Mariackiej poprzez przebudowę dawnej kotłowni na salę multimedialną, wyposażenie sali wraz z mini produkcją filmową;

 • zwiększenie funkcjonalności wewnątrz obiektu poprzez obniżenie ołtarza do poziomu posadzki (przywrócenie historycznego kształtu sprzed II wojny światowej);

 • remont zabytkowej posadzki kryjącej groby blisko 5 tysięcy znamienitych gdańszczan wraz z wykorzystaniem zachowanego kamieniowania oraz przywrócenie niektórych nagrobnych płyt na ich pierwotne miejsce;

 • wykonanie podziemnych magistrali instalacji elektrycznych;

 • poprawa estetyki zabytku – renowacja elewacji korpusu bazyliki wraz z oknami witrażowymi (elementy elewacji osłonięte są siatką dla bezpieczeństwa, w celu zapobieżenia odpadania elementów) najbardziej wyeksponowanego w panoramie miasta Gdańska;

 • wzmocnienie i kapitalny remont  konstrukcji dachu;

 • wymiana pokrycia dachowego i zabezpieczenie przez skutkami zmian klimatu m.in. silnymi wiatrami, obfitymi opadami śniegu, nawalnymi deszczami;

 • skuteczne odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej w celu ograniczenia ryzyka podtopień;

 • identyfikacja wizualna historycznych obiektów Bazyliki Mariackiej (identyfikacja wizualna całej Bazyliki Mariackiej oraz jej poszczególnych elementów jako całości);

– rozwój kulturalny oraz społeczno-gospodarczy miasta i regionu poprzez zwiększenie oferty kulturalnej oraz stworzenia warunków dla wzrostu ruchu turystycznego w  Gdańsku.

Planowane efekty realizacji projektu:

Zakres prac ma na celu zabezpieczenie obiektów przed dalszą degradacją i zniszczeniem i przywrócenie dawnego wyglądu oraz poprawę estetyki obiektu. W związku z adaptacją dawnej kotłowni na salę wystawową uzyska się pełniejszą formę dotarcia do poszczególnych grup docelowych.

Szacuje się, że nastąpi wzrost ruchu turystycznego w Gdańsku o 100.000 osób rocznie, co istotnie przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu oraz wpłynie na ponadregionalne relacje kulturalno-społeczne.

W wyniku realizacji projektu zostaną wyremontowane i odrestaurowane dwa zabytki – Bazylika Mariacka w Gdańsku (od strony wewnętrznej i zewnętrznej) oraz Ołtarz Główny (Ołtarz Koronacji Marii) znajdujący się wewnątrz obiektu zostanie przywrócony na pierwotne miejsce na powrót w pełni wyeksponowany. Ponadto w pomieszczeniach dawnej kotłowni zostanie utworzona multimedialna sala wystawowa, w której będą wyświetlane filmy dotyczące historii Bazyliki oraz prezentowane odpowiednie eksponaty. Sala ta będzie pełnić również funkcje kulturalno-społeczne – będą w niej mogły odbywać się koncerty, spotkania, wystawy, prelekcje i inne wydarzenia kulturalne. Utworzona sala będzie służyć głębszemu wprowadzeniu w istotę zabytku poprzez prezentacje krótkich produkcji filmowych o związanej z nim tematyce.

Wartość całkowita projektu:   21.608.749,99 PLN

Wydatki kwalifikowane:   21.358.749,99 PLN

Dofinansowanie z UE:   18.154.937,49 PLN

Ogłoszenia – obwieszczenia

NABOŻEŃSTWA

INF. DLA TURYSTÓW

WYDARZENIA

DOJAZD

49 ludzie podążają BMWNMP
Twitter Pic Karciasw Twitter Pic martaurb Twitter Pic pawelgol Twitter Pic intencje Twitter Pic Zadrozny Twitter Pic OpercomP Twitter Pic Laurencj Twitter Pic Inspirac
Skontaktuj się z nami :

Nazwa:

E-mail:

Verification Image

Wpisz numer z góry: