Regulamin Akcji Charytatywnej „Pokolenia dla Bazyliki”

 1. Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Podkramarskiej 5 – dalej Parafia, wraz z Towarzystwem Przyjaciół Bazyliki Mariackiej organizują zbiórkę pieniężną – dalej Akcja, celem sfinansowania prac renowacyjnych i remontowych Bazyliki Mariackiej w Gdańsku – dalej Bazylika.
 1. Parafia przyzna Darczyńcom pamiątkową gwiazdkę-cegiełkę – dalej Gwiazda, która zostanie zawieszona na sklepieniu Bazyliki. Gwiazda będzie wykonana z miedzianej blachy pokrytej 24 karatowym złotem. Każda Gwiazda opatrzona będzie od strony wewnętrznej:
 • imieniem i nazwiskiem samego Darczyńcy lub osoby przez niego wskazanej, której Darczyńca Gwiazdę pragnie ofiarować – dalej Beneficjent;
 • datą jej zawieszenia;
 • numerem identyfikacyjnym.
 1. Miejsce zawieszenia Gwiazdy na sklepieniu Bazyliki zależy od wysokości wpłaconej darowizny:
 • Gwiazdka mała – darowizna nie mniejsza niż 1000 PLN
 • Gwiazdka średnia – darowizna nie mniejsza niż 3000 PLN
 • Gwiazdka duża – darowizna nie mniejsza niż 10 000 PLN
 1. Darowizn można dokonywać wyłącznie przelewem na dedykowany Akcji rachunek bankowy Parafii 74 1160 2202 0000 0000 5171 0754
 1. Darczyńca powinien na przelewie wskazać cel: Gwiazdka, imię i nazwisko Beneficjenta oraz swój adres elektroniczny i adres pocztowy Beneficjenta oraz intencje. Intencja powinna być nie długa, możliwa do wygrawerowania na wybranej gwieździe. Treść intencji może być zmieniona przez Parafię.
  Brak danych Beneficjenta oznacza, że darowizna jest anonimowa. Przekazanie danych Beneficjenta przez Darczyńcę jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że wyraża on zgodę na ich przetwarzanie (jeśli Beneficjentem jest sam Darczyńcą) lub, że uzyskał on zgodę Beneficjenta na ich przetwarzanie (jeśli Gwiazdka została komuś ofiarowana).
 1. Przetwarzanie danych osobowych dokonywane będzie wyłącznie przez Parafię i wyłącznie w zakresie określonym w Regulaminie. Darczyńca przekazując dane osobowe Beneficjenta bierze na siebie odpowiedzialność za ewentualne roszczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Parafię zgodnie z Regulaminem.
 1. Darczyńca, który wskazał swój adres elektroniczny otrzyma niezwłocznie po otrzymaniu przez Parafię darowizny potwierdzenie jej dokonania. Natomiast na adres pocztowy Beneficjenta Parafia wyśle pamiątkowy „Certyfikat Imienny”, który przesłany zostanie po dokonaniu wpisu Beneficjenta do specjalnej księgi pamiątkowej Bazyliki i zamieszczony na dedykowanej Akcji stronie internetowej Parafii. Certyfikat wskazywał będzie miejsce Gwiazdy Beneficjenta na sklepieniu Bazyliki.
 1. Zawieszenie Gwiazd odbywać się będzie cyklicznie. Informacja o tym zdarzeniu będzie przekazana Beneficjentowi i Darczyńcy pocztą elektroniczną, oraz zamieszczona na stronie internetowej Parafii na co najmniej 7 dni przed zawieszeniem.
 1. Regulamin może ulec zmianie. Parafia informować będzie o zmianie Regulaminu z dwutygodniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej Parafii.
 1. Regulamin został sporządzony w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej oraz niemieckiej, przy czym wiążąca prawnie jest wersja polska. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie ma prawo polskie.