Konkatedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

Dofinansowanie kompleksowych prac konserwatorsko-restauracyjnych

EFRR-BAN

Realizacja projektu pt.: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Bazyliki Mariackiej  w Gdańsku poprzez wykonanie kompleksowych prac konserwatorsko-restauracyjnych  i adaptację dawnej kotłowni na cele multimedialne

Umowa o dofinansowanie projektu nr: RPPM.08.03.00-22-0051/15-00 z dnia 7 czerwca 2016 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Przedmiot projektu:

Przedmiotem projektu są prace konserwatorskie i renowacyjne zabytkowej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku (prace dot. m.in. dachów, elewacji i okien, zegar astronomiczny)  i wyposażenie w infrastrukturę pozwalającą na wzbogacenie i podniesienie poziomu jakości oferty turystycznej (adaptacja i renowacja dawnej kotłowni na salę multimedialną – Centrum edukacyjno-wystawiennicze) oraz zabezpieczenie zabytkowej świątyni na wypadek zagrożeń

Cel główny projektu:

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku jako miejsca o szczególnych walorach kulturowych i historycznych

Cele  szczegółowe:

Planowane do przeprowadzenia prace konserwatorskie, nadanie świątyni nowych funkcji przy jednoczesnym wyeksponowaniu funkcji dotychczasowych i zabezpieczenie przed degradacją zabytku przyczyni się do:

  • podniesienia atrakcyjności Miasta Gdańska,
  • wspierania rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, w tym produktów turystycznych, w tym promocja Gdańska i Bazyliki jako elementu Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego EuRoB,
  • inicjowania międzynarodowych imprez kulturalnych (w tym festiwale, koncerty symfoniczne, chóralne i organowe),
  • wydłużenie sezonu turystycznego (oferta utworzonego Centrum edukacyjno-wystawienniczego m.in. ekspozycje, ścieżki edukacyjne),
  • kreowanie marki województwa pomorskiego (popularyzacja materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego),
  • wzrostu miejsc pracy związanych z obsługą ruchu turystycznego. Pośrednio projekt przyczyni się do wzrostu zatrudnienia w sprzedaży i dystrybucji pamiątek oraz gastronomii i hotelarstwie, a w bezpośredniej obsłudze ruchu turystycznego i imprez kulturalnych.

Objęty projektem obiekt zabytkowy (Bazylika Mariacka) stanowi kluczowy element zasobów kulturowych Gdańska, a jego specyfika i unikatowość przesądza o jego fundamentalnym znaczeniu dla tożsamości i wizerunku regionu.

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące rezultaty i efekty:

  • liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem (1 szt.),
  • wzrośnie oczekiwana liczba odwiedzin w objętym wsparciem miejscu należącym do dziedzictwa kulturowego i stanowiącego atrakcje turystyczne o 100 tyś. odwiedzin/rok.

Wartość całkowita projektu:   19 994 440,20 PLN

Wydatki kwalifikowane:   19 994 440,20 PLN

Poziom dofinansowanie:   60,00%

Dofinansowanie z UE:   11 996 664,12 PLN

Termin realizacji:   do 13 grudnia 2018 r.

EFRR-stop

NABOŻEŃSTWA

INF. DLA TURYSTÓW

WYDARZENIA

DOJAZD

34 ludzie podążają BMWNMP

Skontaktuj się z nami :

Nazwa:

E-mail:

Verification Image

Wpisz numer z góry: